Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betaalvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND VANAF 01-01-2018 AAN VOF KOACHING AKADEMIE AMSTERDAM

Opleiding- Training – Advies – Coaching


Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten voor opleiding/ training, advies en/of coaching of andere opdrachten tussen opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers en VOF Koaching Akademie Amsterdam, hierna te noemen de Koaching Akademie, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke en/of rechtspersoon die de Koaching Akademie een opdracht geeft, welke onder andere het geven van een opleiding/ training, advies en/of coaching kan inhouden.

1.3 Onder opdracht wordt onder andere verstaan het geven van een opleiding, training, advies en/of coachingtrajecten.

1.4 De Koaching Akademie is een onderneming, gevestigd te (1071 VN) Amsterdam, aan de Cornelisz Anthoniszstraat 13-3, vertegenwoordigd door Klara Uleman en Mascha van Wijnen, met KvK-nummer 69688893.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, voor zover de Koaching Akademie niet schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd met de toepassing van de voorwaarden van opdrachtgever.


Artikel 2: Totstandkoming Opdracht

2.1 Een offerte (ook te benoemen als voorstel) van de opdrachtnemer is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 De kosten verbonden aan het opstellen van een offerte, evenals de daarmee verband houdende besprekingen kunnen in rekening worden gebracht aan de aanvrager, ook indien na die aanvraag geen opdrachtverlening volgt.

2.3 Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

2.4 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot de offertedatum aan opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan de opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

2.5 De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en de opdrachtnemer toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van de opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

2.6 Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtgever ingeschakelde partijen, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan

voor zover daarmee in overeenstemming van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit maken.

2.7 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na kennisgeving aan en overleg met opdrachtgever.


Artikel 3. Faciliteiten

3.1 Bij de uitvoering van de opdracht op de locatie van de opdrachtgever, worden tussen Koaching Akademie en opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen. Als bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de opleiding/ training, advies en/ of coaching door Koaching Akademie niet meer kan worden gewaarborgd, behoudt Koaching Akademie zich het recht voor de opdracht niet uit te voeren of te staken, totdat zodanige aanpassingen zijn doorgevoerd dat de opdracht kan worden gecontinueerd. Mocht Koaching Akademie de opdracht staken of niet uitvoeren, dan heeft Koaching Akademie recht op compensatie in verband met alle gemaakte kosten, bezettingsverlies en overige geleden en nog eventueel te lijden schade. Koaching Akademie zal niet tot enige schadevergoeding verplicht zijn.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Koaching Akademie is niet aansprakelijkheid in welke zin dan ook voor schaden en/of nalatigheden die worden veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Koaching Akademie. De schade veroorzaakt door opzet/bewuste roekeloosheid van Koaching Akademie blijft beperkt tot het honorarium van Koaching Akademie over deze opdracht over de laatste zes maanden.


Artikel 5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

5.1 Koaching Akademie heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien, op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht Koaching Akademie tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Koaching Akademie recht op compensatie in verband met al gemaakte kosten, bezettingsverlies en overige geleden en nog te lijden schade. Koaching Akademie zal niet tot enige schadevergoeding verplicht zijn.


Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever

6.1 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

6.2 Annulering door de opdrachtgever van deelname van één of meer cursisten, of van de huur van een trainer (beide in geval van open inschrijvingstrajecten) is mogelijk tot acht weken voor aanvang van de opleiding of training. Bij annulering tussen acht en zes weken voor aanvang van de opleiding of training is 50% van het opleidings-/ trainingsbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang van de opleiding en training is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

6.3 Bij adviestrajecten (trajecten op maat, trajecten in company) is kosteloze annulering mogelijk tot één maand voor de datum waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Bij annulering korter dan één maand voor deze datum, is het gehele factuurbedrag verschuldigd.

6.4 Bij individueel advies- of en coachingwerkzaamheden geldt dat het overeengekomen honorarium volledig in rekening wordt gebracht als een afspraak later dan 48 uur voorafgaand wordt afgezegd.

6.5 Bij annulering door de opdrachtgever heeft de opdrachtgever niet automatisch recht op vervanging van deelname aan een opleiding of training of van huur van een trainer, adviseur of coach op een ander moment. Bij annulering binnen tien werkdagen voor aanvang, zonder vervanging, wordt het materiaal ter beschikking gesteld.

6.6 Het verplaatsen van de opdracht (of dit nu opleiding, training of andere werkzaamheden betreft) naar een ander moment geldt als annulering hiervan.


Artikel 7. Annulering door Koaching Akademie

7.1 Koaching Akademie streeft er naar een geplande opdracht altijd door te laten gaan. Wanneer, door onvoorziene omstandigheden, een opdracht wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum, is Koaching Akademie niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die hierdoor kan ontstaan.


Artikel 8. Vertrouwelijkheid

8.1 Koaching Akademie zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdracht verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten, tenzij zij op grond van de wet of op grond van de beroeps- of gedragscode verplicht is informatie aan derden te verschaffen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 In het kader van de opdracht zal Koaching Akademie alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder haar instemming, geen mededelingen doen aan derden over de werkwijze, aanpak en rapportages van Koaching Akademie.


Artikel 9. Tariefaanpassing en meerwerk

9.1 Het tussen partijen overeengekomen tarief staat vast voor de duur van een kalenderjaar. Bij meerjarige opdrachten stelt Koaching Akademie de tarieven jaarlijks voor ieder kalenderjaar vast. Prijswijzigingen ten gevolge van wettelijke bepalingen en algemene prijscompensaties zullen worden opgevoerd per datum van inwerkingtreding.

9.2 Indien de overeengekomen werkzaamheden in de offerte die de omvang van de opdracht bepalen waarvoor de prijs is overeengekomen worden uitgebreid of aangevuld, dan wel overschreden of aangepast, is Koaching Akademie gerechtigd de kosten voor deze werkzaamheden tegen haar uurtarief op basis van nacalculatie bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever zal deze kosten binnen veertien dagen na ontvangst van een factuur voldoen.


Artikel 10. In dienst nemen van wederzijds personeel

10.1 Geen van de betrokken partijen mag tijdens de duur van de opdracht (uitvoering) of binnen twee jaar na beëindiging van de opdracht (uitvoering) personeel (inclusief door Koaching Akademie ingeschakelde derden zoals freelancers) van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over een opdracht of indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij. Bij overtreding van deze bepaling is de benadeelde partij gerechtigd tot het verhalen van geleden schade op de wederpartij. Alle hiermee verband houdende te maken kosten, zullen voor rekening van de wederpartij komen.


Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Trainingen, modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Koaching Akademie of de door haar ingehuurde derden. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten. Het openbaar maken, verveelvoudigen of exploiteren, alsmede het ter kennis van derden brengen van de materialen mag slechts geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Koaching Akademie. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren dan wel aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van Koaching Akademie.


Artikel 12. Auteursrecht

12.1 Alle bij uitvoering van de opdracht gebruikte materialen, waaronder ook software, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.


Artikel 13. Boetebeding

13.1 Bij overtreding van artikel 11, 12 of 13 zal de opdrachtgever aan Koaching Akademie een direct opeisbaar bedrag ad € 5.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere dag waarop de overtreding voortduurt, verbeuren, onverminderd het recht van Koaching Akademie om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien deze meer mocht belopen.


Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 Maandelijks worden de uitgevoerde opdrachten gedeclareerd met een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Betalingen van opleidingen of trainingen dienen in ieder geval geschied te zijn voorafgaande aan de opleiding of training.

14.2 Voor coaching, adviestrajecten geldt dat ten minste 75% van het factuurbedrag moet zijn voldaan voor aanvang, bij gebreke waarvan Koaching Akademie gerechtigd is haar werkzaamheden op te schorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet zij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, inclusief de wettelijke rente voor rekening van de opdrachtgever.

14.4 Koaching Akademie is gerechtigd met onmiddellijke ingang haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst op te zeggen, bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever. Koaching Akademie behoudt ook in dit geval haar recht op volledige betaling. Zij heeft tevens recht op compensatie wegens het door haar geleden bezettingsverlies.

14.5 Na de vervaldag is Koaching Akademie gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.


Artikel 15. Nietigheid

15.1 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij wijzigingen en toevoegingen worden opgenomen als een extra bijlage bij de overeenkomst.


Artikel 16. Recht

16.1 Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

16.2 In geval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.